Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003251 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003251 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003251 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003251

1η Tροποποίηση Απόφασης Ένταξης με MIS 6003251