Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε Περιφερειακό επίπεδο στη Θεσσαλία / Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003259 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε Περιφερειακό επίπεδο στη Θεσσαλία / Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003259 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»
Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε Περιφερειακό επίπεδο στη Θεσσαλία / Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003259 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»