Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση επιχορήγησης ΚΕΘΕΑ για την λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 6002372 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση επιχορήγησης ΚΕΘΕΑ για την λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 6002372 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση επιχορήγησης ΚΕΘΕΑ για την λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα» με Κωδικό ΟΠΣ 6002372 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6002372