Ένταξη της Πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενη δράση)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003254 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενη δράση)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003254 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενη δράση)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003254 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003254_ορθή επανάληψη