Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη του EKAB στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6004468 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη του EKAB στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6004468 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη του EKAB στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6004468 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 604468