Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4Χ2, 1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 4Χ4 ΚΑΙ 2 ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004466 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4Χ2, 1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 4Χ4 ΚΑΙ 2 ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004466 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4Χ2, 1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 4Χ4 ΚΑΙ 2 ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004466 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6004466