Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης & ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών & υποστηρικτικών δομών & μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση & συμπερίληψη στην εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001660 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης & ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών & υποστηρικτικών δομών & μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση & συμπερίληψη στην εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001660 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης & ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών & υποστηρικτικών δομών & μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση & συμπερίληψη στην εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001660 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με Κωδικό ΟΠΣ 6001660

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης με MIS 6001660