Ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004232 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004232 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

1η Τροποποίηση της Πράξης «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο
προς Μητρόπολη – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004232 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

1Τροποποίηση Απόφασης με MIS 6004232

Ένταξη της Πράξης «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6004232 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6004232