Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου (Συνεχιζόμενη δράση)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003250 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου (Συνεχιζόμενη δράση)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003250 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου (Συνεχιζόμενη δράση)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003250 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003250

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης με MIS 6003250