Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6011198 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Γραφείου Επιχειρείν στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ6011198 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6011198