Ένταξη της Πράξης «”Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Μουζακίου” (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003306 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «”Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Μουζακίου” (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003306 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «”Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Μουζακίου” (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003306 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003306