Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου (συνεχιζόμενες δομές)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003249 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου (συνεχιζόμενες δομές)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003249 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου (συνεχιζόμενες δομές)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003249 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003249