Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003313 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003313 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003313 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003313_ορθή επανάληψη