Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003260 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003260 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6003260 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003260_ορθή επανάληψη