Ένταξη της Πράξης «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003139 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003139 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Νοτίου Πηλίου (Συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003139 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003139_ορθή επανάληψη