Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003150 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003150 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003150 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση ‘Ενταξης με MIS 6003150_ορθή επανάληψη