Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003318 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003318 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003318 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003318