Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011186 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011186 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011186 στο Πρόγραμμα
«Θεσσαλία 2021-2027».

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

  1. Ο Δικαιούχος της πράξης, οφείλει να μεριμνήσει για τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη και το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας» που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, α.π. 28.11.17/ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ14-20/737 όπως ισχύει καθώς και να ενημερώσει σχετικά την ΕΥΔ.
  2. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση μεταγενέστερων αδειών που τυχόν απαιτούνται (έγκριση με το σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή», έγκριση δόμησης για το κτίριο διοίκησης της ΕΕΛ).

Απόφαση Ένταξης με MIS 6011186