Ένταξη της Πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Ελασσόνας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003381 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Ελασσόνας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003381 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Ελασσόνας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003381 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003381