Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση της ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων»» με Κωδικό ΟΠΣ 6003141 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση της ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων»» με Κωδικό ΟΠΣ 6003141 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση της ΑΜΚΕ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων»» με Κωδικό ΟΠΣ 6003141 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003141