Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. για τη συνέχιση της πράξης “ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003272 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. για τη συνέχιση της πράξης “ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003272 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. για τη συνέχιση της πράξης “ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003272 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003272