Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003252 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003252 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου» με Κωδικό ΟΠΣ 6003252 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003252

1 Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης με MIS 6003252