Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6010869 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6010869 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 6010869 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Σας επισημαίνουμε τους ειδικούς όρους οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης  Ένταξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής.

Απόφαση Ένταξης με MIS 6010869