Ένταξη της Πράξης «Επέκταση της επιχορήγησης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία» με Κωδικό ΟΠΣ 6003088 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Επέκταση της επιχορήγησης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία» με Κωδικό ΟΠΣ 6003088 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Επέκταση της επιχορήγησης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία» με Κωδικό ΟΠΣ 6003088 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003088