Ένταξη της Πράξης «”ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών” – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003462 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «”ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών” – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003462 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «”ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών” – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003462 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Σας αποστέλλουμε (μόνο ηλεκτρονικά) την Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «”ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Μεσοράχης έως Ι/Κ Ελευθερών”– Β’ Φάση»   με Κωδικό ΟΠΣ 6003462 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής.