Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002643 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002643 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002643 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6002643_ορθή επανάληψη