Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 6005589 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 6005589 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ
6005589 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6005589