Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6010493 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6010493 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6010493
στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Ο Δικαιούχος και ο κύριος του έργου οφείλουν, μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, να διασφαλίσουν μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από Ενεργειακό Επιθεωρητή την κάλυψη του ενεργειακού στόχου πιστοποιώντας την Ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου στην αντίστοιχη κατηγορία.

2. Ο Δικαιούχος και ο κύριος του έργου αναλαμβάνουν την υποχρέωση έκδοσης της απαιτούμενης διοικητικής πράξης πυροπροστασίας της εγκατάστασης, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 5519 Β / 2021), με το πέρας των εργασιών.

Απόφαση Ένταξης με MIS 6010493