Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004305 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004305 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6004305 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Σας επισημαίνουμε τους ειδικούς όρους οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης  Ένταξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο Τεχνικό Δελτίο (ΤΔΠ) κάθε ενταγμένης πράξης έχετε πρόσβαση μέσω του διαδικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υποβολής.

Σας γνωρίζουμε ότι στο εγκεκριμένο ΤΔΠ έχει τεθεί ως χρόνος υλοποίησης ΦΥΣΙΚΟΥ Αντικειμένου του υποέργου, ο ισχύων  κατά την ένταξη  της πράξης στο ΠΕΠ 2014-2020, ήτοι 18 μήνες, δεδομένου ότι η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027, σύμφωνα και με τη σχετική Πρόσκληση, γίνεται     για καθαρά διαχειριστικούς λόγους με επικαιροποίηση μόνον των απαιτούμενων στοιχείων της και όχι μεταβολή τους.

Απόφαση Ένταξης με MIS 6004305