Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011178 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011178 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011178 στο Πρόγραμμα
«Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με ΜΙΣ 6011178