Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005593 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005593 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6005593
στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6005593