Ένταξη της Πράξης «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: κατασκευή οδικού τμήματος από περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003855 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: κατασκευή οδικού τμήματος από περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003855 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: κατασκευή οδικού τμήματος από περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 6003855 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003855