Ένταξη της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας (συνεχιζόμενες δομές)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003301 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας (συνεχιζόμενες δομές)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003301 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας (συνεχιζόμενες δομές)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003301 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Απόφαση Ένταξης με MIS 6003301_ορθή επανάληψη