Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6016348 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021- 2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6016348 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021- 2027»

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6016348 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Σας επισημαίνουμε τους ειδικούς όρους οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων της Απόφασης  Ένταξης:

  1. Εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης να υποβληθούν:

– νέα προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής ανάπτυξης

– επικαιροποιημένη διμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλοννήσου & Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  1. Ο Φορέας Λειτουργίας υποχρεούται με την έναρξη λειτουργίας της πράξης να εφαρμόσει σύστημα καταγραφής των επισκεπτών του KEEK Αλοννήσου. Το υπόψη σύστημα πρέπει να καταρτισθεί και να υποβληθεί στην ΕΥΔ πριν την έναρξη λειτουργίας της βπράξης, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωσή της, για τις ανάγκες παρακολούθησης των δεικτών του προγράμματος.

Απόφαση Ένταξης με MIS 6016348