Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού Αμαλιάπολης, για τους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους.» με Κωδικό ΟΠΣ 6016351 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Αρχική 9 Τελευταίες Ενταγμένες Πράξεις 9 Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού Αμαλιάπολης, για τους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους.» με Κωδικό ΟΠΣ 6016351 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού Αμαλιάπολης, για τους Ενάλιους
Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους.» με Κωδικό ΟΠΣ 6016351 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

  1. Να υποβληθεί νέα προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής ανάπτυξης εντός διμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή για προ συμβατικό έλεγχο του Υποέργου 1 «Εκπόνηση Μελετών του έργου».
  2. Ο Φορέας Λειτουργίας υποχρεούται με την έναρξη λειτουργίας της πράξης να εφαρμόσει σύστημα καταγραφής των επισκεπτών του KEEK Αμαλιάπολης. Το υπόψη σύστημα πρέπει να καταρτισθεί και να υποβληθεί στην ΕΥΔ πριν την έναρξη λειτουργίας της πράξης, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωσή της, για τις ανάγκες παρακολούθησης των δεικτών του προγράμματος.

Απόφαση Ένταξης με MIS 6016351