Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στρατηγικές Περιφέρειας

Μελέτη Διάγνωσης αναγκών για την αγορά εργασίας και την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (ΠΕΠ.Θ), προβλέπονται δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφέρεια, με στόχο την αρτιότερη προετοιμασία του και την υποστήριξή του για την ένταξη ή την παραμονή στην αγορά εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στοχευμένα στις ανάγκες και δυνατότητες που καταγράφει η αγορά σε τοπικό επίπεδο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Π.Θ.) ανέθεσε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 / Θεσσαλία, σχετική Μελέτη για τον εντοπισμό και καταγραφή με συστηματικό τρόπο των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν και στηριχθούν οι πλέον κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης.

Η ύπαρξη της υπόψη Μελέτης, τακτικά επικαιροποιούμενης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο ΠΕΠ.Θ, όπως και σε κάθε ανάλογο Πρόγραμμα της Περιόδου 2014-2020, έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε Εθνικό Επίπεδο, που θα καλύπτει αντίστοιχα την ανάγκη.  

Η Μελέτη επικεντρώνεται στα εξής:

  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας
  • Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ζήτησης εργασίας
  • Διερεύνηση των χαρακτηριστικών στην προσφορά εργασίας
  • Καταγραφή δράσεων και προτάσεων φορέων της περιφέρειας που σχετίζονται με την αγορά εργασίας.
  • Προσδιορισμό κριτηρίων και εξειδίκευση ενδεικτικών παρεμβάσεων – δράσεων
  • Πρόταση μεθοδολογίας επικαιροποίησης της μελέτης ανά τακτό χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το εξάμηνο
  • Πρόταση σύστασης μηχανισμού διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας στη Θεσσαλία.  

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων και δειγματοληπτική έρευνα με την μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε φορείς σχετικούς με θέματα απασχόλησης, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας καθώς και έρευνα με μορφή συνεντεύξεων σε ανέργους.

Η Μελέτη εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2016.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις