Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στρατηγικές Περιφέρειας

Επικαιροποιημένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Ένταξη των Ρομά στην Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί μία από τις τρεις ελληνικές Περιφέρειες, μαζί με τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες ήδη από το 2012 είχαν προχωρήσει σε εκπόνηση πιλοτικών Περιφερειακών Στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, στο πλαίσιο της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής που καλύπτει την περίοδο 2014 - 2020.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση της πιλοτικής Στρατηγικής ήταν:

  • μελέτες που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Γ΄ ΠΕΠ στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης,
  • ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους Δήμους με οικισμούς Ρομά, στις κοινότητες Ρομά και στην Ομοσπονδία Θεσσαλίας το 2012,
  • επιμέρους επιτόπιες συνεργασίες στους οικισμούς και τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα,
  • συνεργασία με φορείς που έχουν εργαστεί και γνωρίζουν τα θέματα των Ρομά (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπουργείο).
  • Συνεργασία με την Ομοσπονδία Ρομά Θεσσαλίας και τους εκπροσώπους των οικισμών στη Θεσσαλία

Κατά το 2015 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΘ) προχώρησε σε Επικαιροποίηση της υπόψη Περιφερειακής Στρατηγικής («Στρατηγικής»), προκειμένου να υπάρξουν περισσότερο επίκαιρα δεδομένα για την ενεργοποίηση των δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020 που αφορούν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά. Τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από (1) τα ερωτηματολόγια σχεδιασμού παρεμβάσεων «Προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των οποιωνδήποτε διακρίσεων» που συμπληρώθηκαν από τους δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκέντρωσε η ΕΥΔΕΠΘ (Φεβρουάριος 2015), στο πλαίσιο της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ) και (2) τις προτάσεις που απέστειλαν στην ΕΥΔΕΠΘ οι δήμοι με οικισμούς Ρομά στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Μάρτιος 2015).

Η ΠΕΣΚΕ έλαβε υπόψη της τη «Στρατηγική», τόσο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και στο σχεδιασμό και τις δράσεις που περιλαμβάνει με αποτέλεσμα οι δύο Στρατηγικές να είναι σε πλήρη συνέργεια και συμπληρωματικότητα.

Μετά από ανοικτή διαβούλευση, η «Στρατηγική» τέθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας τον Οκτώβριο 2015. Αποτελεί τη βάση για την προώθηση έργων και δράσεων για την Ένταξη των Ρομά, τόσο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 (ΠΕΠΘ), όσο και σε λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιόδου 2014-2020 αλλά και σε κάθε άλλη δυνητική πηγή χρηματοδότησης.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις