Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στρατηγικές Περιφέρειας

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – RIS3 Thessaly

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σε γενικές γραμμές, η έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνει μία διαδικασία διαμόρφωσης αναπτυξιακού οράματος, αναγνώρισης πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αξιοποίησης «έξυπνων» μέτρων πολιτικής για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας με βάση τη γνώση.

 

Η Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας στη Θεσσαλία με βάση της αρχές της Έξυπνης Εξειδίκευσης θα πρέπει να εστιαστεί σε δύο κύριους πυλώνες: ‘’Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα’’ και ‘’Μέταλλο και Δομικά Υλικά’’, γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται τρεις δορυφορικές δραστηριότητες: ‘’Περιβάλλον’’, ‘’Ενέργεια’’ και ‘’Δημιουργικός Τουρισμός’’, ενώ παράλληλα επιχειρείται επιστημονικά οδηγούμενη σ’ ένα πεδίο αναδυόμενων δραστηριοτήτων: ‘’Αποκατάσταση και Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας’’.

Το τελικό κείμενο της Στρατηγικής εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2015 και το σχέδιο Δράσης τον Μάιο του 2016.

Σχετικά αρχεία:

  1. Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση Περιφέρειας Θεσσαλίας
  2. Απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (α.α. 135/2014)
  3. Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (α.α. 31/2015)
  4. Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση Περιφέρειας Θεσσαλίας
  5. Παράρτημα Α Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση Περιφέρειας Θεσσαλίας
  6. Απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (α.α. 65/2016)

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις