Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στρατηγικές Περιφέρειας

Σχεδία Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών - ΣΔΛΑΠ

Η κατάρτιση και δημοσίευση των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος απορρέει άμεσα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Στην Ελλάδα έχουν καθοριστεί 14 Υδατικά Διαμερίσματα ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάγονται τα Υδατικά Διαμερίσματα Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (περιλαμβάνει τα νησιά των Βορείων Σποράδων).

Μετά τον πρώτο εξαετή κύκλο εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης που έληξε το 2015, ακολουθούν άλλοι δύο κύκλοι ίδιας διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό ορίζοντα εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027. Η εφαρμογή της αποτελεί ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους (Κ.Μ.).

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκαν με τις με αρ. Ε.Γ. οικ 909 (ΦΕΚ 2561/Β’/25-09-2014) και οικ.391 (ΦΕΚ 1004/Β’/24-04-2013) αποφάσεις αντίστοιχα και περιλαμβάνουν αναλυτικά και εξειδικεύουν τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VII του Π.Δ. 51/2007.

Οι ενότητες των Σχεδίων είναι συνοπτικά οι εξής:

  1. Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών των εν λόγω Υδατικών Διαμερισμάτων (περιοχών λεκανών απορροής ποταμών), σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα ΙI του Π.Δ. 51/2007.
  2. Περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.
  3. Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των προστατευόμενων περιοχών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράρτημα V του Π.Δ. 51/2007.
  4. Χάρτης του δικτύου παρακολούθησης που συγκροτείται για τους σκοπούς του άρθρου 11 και του Παραρτήματος III του Π.Δ. 51/2007 και παρουσίαση, σε μορφή χάρτη, των αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων Παρακολούθησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, για την κατάσταση των υδάτων.
  5. Κατάλογος των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, για τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προστατευόμενες περιοχές.
  6. Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης ύδατος, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα IV του Π.Δ. 51/2007.
  7. Περίληψη του / ή των Προγραμμάτων Μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους θα επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007.
  8. Μητρώο των τυχόν λεπτομερέστερων Προγραμμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τα εν λόγω Υδατικά Διαμερίσματα (περιοχές λεκανών απορροής ποταμών), τα οποία αφορούν ιδίως υπολεκάνες, τομείς, θέματα ή τύπους υδάτων, καθώς και περίληψη του περιεχομένου τους.
  9. Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για την πληροφόρηση του κοινού και τη διαβούλευση, των αποτελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης.
  10. Στοιχεία της/των αρμόδιων αρχών των εν λόγω Υδατικών Διαμερισμάτων (περιοχών λεκανών απορροής ποταμών).

Το κάθε Σχέδιο Διαχείρισης υδάτων αποτελεί μία κοινωνική συμφωνία για την αειφορική διαχείριση του κοινού πόρου. Είναι ένα θεσμικό κείμενο και άρα έχει χαρακτήρα δεσμευτικού πλαισίου για κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με το νερό στο υδατικό διαμέρισμα. Τέλος αποτελεί σημείο αναφοράς για άλλα διαχειριστικά σχέδια και διαφορετικά επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού στις λεκάνες απορροής που αφορά.


Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις