Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στρατηγικές Περιφέρειας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί μία από τις τρεις ελληνικές Περιφέρειες, μαζί με τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες ήδη από το 2012 είχαν προχωρήσει σε εκπόνηση πιλοτικών Περιφερειακών Στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά, στο πλαίσιο της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής που καλύπτει την περίοδο 2014 - 2020.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση της πιλοτικής Στρατηγικής ήταν:

  • μελέτες που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Γ΄ ΠΕΠ στο πλαίσιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης,
  • ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους Δήμους με οικισμούς Ρομά, στις κοινότητες Ρομά και στην Ομοσπονδία Θεσσαλίας το 2012,
  • επιμέρους επιτόπιες συνεργασίες στους οικισμούς και τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα,
  • συνεργασία με φορείς που έχουν εργαστεί και γνωρίζουν τα θέματα των Ρομά (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υπουργείο).
  • Συνεργασία με την Ομοσπονδία Ρομά Θεσσαλίας και τους εκπροσώπους των οικισμών στη Θεσσαλία

Κατά το 2015 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΘ) προχώρησε σε Επικαιροποίηση της υπόψη Περιφερειακής Στρατηγικής («Στρατηγικής»), προκειμένου να υπάρξουν περισσότερο επίκαιρα δεδομένα για την ενεργοποίηση των δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020 που αφορούν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά. Τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από (1) τα ερωτηματολόγια σχεδιασμού παρεμβάσεων «Προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των οποιωνδήποτε διακρίσεων» που συμπληρώθηκαν από τους δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκέντρωσε η ΕΥΔΕΠΘ (Φεβρουάριος 2015), στο πλαίσιο της κατάρτισης της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ) και (2) τις προτάσεις που απέστειλαν στην ΕΥΔΕΠΘ οι δήμοι με οικισμούς Ρομά στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Μάρτιος 2015).

Η ΠΕΣΚΕ έλαβε υπόψη της τη «Στρατηγική», τόσο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όσο και στο σχεδιασμό και τις δράσεις που περιλαμβάνει με αποτέλεσμα οι δύο Στρατηγικές να είναι σε πλήρη συνέργεια και συμπληρωματικότητα.

Μετά από ανοικτή διαβούλευση, η «Στρατηγική» τέθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας τον Οκτώβριο 2015. Αποτελεί τη βάση για την προώθηση έργων και δράσεων για την Ένταξη των Ρομά, τόσο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 (ΠΕΠΘ), όσο και σε λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιόδου 2014-2020 αλλά και σε κάθε άλλη δυνητική πηγή χρηματοδότησης.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Η Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο επίπεδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΚΕ.Θ) περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο παρεμβάσεων και χρηματοδοτικών πηγών, με κοινή συνισταμένη την ανάσχεση της αρνητικής εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων που διαμορφώνουν τις συνθήκες, τους κινδύνους και το βάθος της φτώχειας και των αιτιών που οδηγούν στον αποκλεισμό και στην παγίδευση των ευπαθών ομάδων από την αγορά εργασίας και από την πρόσβασή τους σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές (σε χρήμα και σε είδος).

Η Μελέτη με τίτλο «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την καταπολέμηση της Φτώχειας», με αναλυτικό Σχέδιο Δράσης και Εφαρμογής Παρεμβάσεων Καταπολέμησης της Φτώχειας και Εμβάθυνσης της Κοινωνικής Συνοχής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκπονήθηκε μέσα από ευρεία διαβούλευση και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας τον 8ο/2015.  

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των ευπαθών ομάδων – στόχου στη Θεσσαλία και των αναγκών τους (άνεργοι, πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα άτομα, κ.α.) οι οποίες αποτελούν τους κύριους δυνητικούς «ωφελούμενους» των παρεμβάσεων και των δράσεων του Θεματικού Στόχου 9 του ΠΕΠ.Θ , η αποτύπωση των υφισταμένων τοπικών κοινωνικών φορέων και πολιτικών, η καταγραφή των κεντρικών φορέων που δρουν ή ασκούν σχετική εποπτεία σε περιφερειακό επίπεδο και η τεκμηριωμένη διατύπωση προτάσεων για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ.Θ, άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Π.Π. 2014-2020, καθώς και εθνικούς πόρους ή και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Επίσης, εντοπίζονται «θύλακες» με χωρική ή κοινωνική διάσταση, στους οποίους αφενός προσδιορίζονται φαινόμενα έξαρσης αρνητικών κοινωνικών φαινομένων και φτώχειας και αφετέρου τεκμηριώνεται αντικειμενικά ότι μπορούν να εφαρμοσθούν «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις» για την αντιμετώπισή τους.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία στρατηγική προσέγγιση οικονομικής ανάπτυξης βασισμένη σε στοχευμένη υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας. Αποτελεί τη βάση για τις επενδύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Ευρώπη 2020 για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σε γενικές γραμμές, η έξυπνη εξειδίκευση περιλαμβάνει μία διαδικασία διαμόρφωσης αναπτυξιακού οράματος, αναγνώρισης πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αξιοποίησης «έξυπνων» μέτρων πολιτικής για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας με βάση τη γνώση.

Η κατάρτιση και δημοσίευση των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος απορρέει άμεσα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Στην Ελλάδα έχουν καθοριστεί 14 Υδατικά Διαμερίσματα ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάγονται τα Υδατικά Διαμερίσματα Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (περιλαμβάνει τα νησιά των Βορείων Σποράδων).

Μετά τον πρώτο εξαετή κύκλο εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης που έληξε το 2015, ακολουθούν άλλοι δύο κύκλοι ίδιας διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό ορίζοντα εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027. Η εφαρμογή της αποτελεί ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους (Κ.Μ.).

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκαν με τις με αρ. Ε.Γ. οικ 909 (ΦΕΚ 2561/Β’/25-09-2014) και οικ.391 (ΦΕΚ 1004/Β’/24-04-2013) αποφάσεις αντίστοιχα και περιλαμβάνουν αναλυτικά και εξειδικεύουν τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VII του Π.Δ. 51/2007.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις