Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση (α/α 062): «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας »

1.1 Η δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας» (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποσκοπεί στην καθολική προσιτή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες του συνόλου του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις, και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην
υγεία (Reducing Health Inequalities ). Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017), συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, αποτελούνται από προσωπικό έως δώδεκα (12) ατόμων και
ενισχύουν και αναβαθμίζουν, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ.

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με μετακίνηση προσωπικού
σύμφωνα με την ΥΑ για τον καθορισμό τρόπου λειτουργίας τους με α.π. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 (εφεξής «ΥΑ λειτουργίας»).

Στο άρθρο 1 του Ν. 4486/2017 διατυπώνονται ρητά η δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνέχεια της φροντίδας υγείας, η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Με βάση την ΥΑ λειτουργίας των ΤΟΜΥ οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε άτομα, οικογένειες και στην κοινότητα κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν την πρόληψη και διατήρηση της καλής υγείας των πληθυσμών ευθύνης. Ειδικότερα περιλαμβάνουν:

 • την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, με έμφαση στην πρόληψη της νόσου και την αγωγή της υγείας,
 • την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης,
 • την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
 • τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας,
 • τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, τόσο στην ΤΟΜΥ όσο και κατ' οίκον,
 • την προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών,
 • την παρακολούθηση και συνδιαχείριση με τον (εκτός ΤΟΜΥ) θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων στη ΤΟΜΥ και κατ' οίκον,
 • την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους,
 • τη συμβουλευτική και την υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,
 • την αναγνώριση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας
 • την ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και την παραπομπή στους αρμόδιους φορείς απεξάρτησης,
 • την υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας,
 • την παρακολούθηση της πολυνοσηρότητας,
 • τη φροντίδα μητέρας-παιδιού και τη μέριμνα για οικογενειακό προγραμματισμό σε συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας αναφοράς,
 • τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση,
 • την κατ' οίκον φροντίδα υγείας- κατ' οίκον νοσηλεία και κατ' οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες μονάδες ΠΦΥ,
 • την αντιμετώπιση οξέων και επειγόντων προβλημάτων υγείας και την παραπομπή αυτών στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία.
 • Ωφελούμενος πληθυσμός της παρέμβασης

Με την απόφαση συγκρότησης κάθε ΤΟΜΥ καθορίζεται η περιοχή ευθύνης της, στην οποία ο πληθυσμός ευθύνης της κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιοχές με πληθυσμιακές, ηλικιακές, γεωγραφικές
ιδιαιτερότητες (π.χ νησιά, ορεινές και απομονωμένες περιοχές), ο πληθυσμός ευθύνης των ΤΟΜΥ μπορεί, δυνάμει απόφασης της αρμόδιας ΥΠΕ, να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Στον ωφελούμενο πληθυσμό περιλαμβάνονται τα μέλη της ευρύτερης
κοινότητας με την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων της ΤΟΜΥ όπως:

 • προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες, προνοιακά ιδρύματα, κλπ.,
 • συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό,
 • πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα.

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν στον πυρήνα των υπηρεσιών του ΕΣΥ και με την απόλυτη διασύνδεσή τους με το Σύστημα Υγείας (βλ. ΥΑ λειτουργίας), σε συνέργεια με την παραπομπή με δαπάνη εθνικών πόρων σε άλλους βαθμούς υπηρεσιών υγείας για περίθαλψη ή σε διαγνωστικά εργαστήρια (Ν.4368/2016) ολοκληρώνουν για τα άτομα από ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες όπως περιγράφονται στο κεφ. Ε του υπόψη Νόμου τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας των ατόμων.

Για την αποτίμηση/μέτρηση δεικτών εφαρμόζεται η με αριθ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694 ΚΥΑ «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας» και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 (όπως η ΚΥΑ ισχύει κάθε φορά), όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Για διαχειριστικούς λόγους (παρακολούθηση δεικτών, επιλεξιμότητα ωφελουμένων, κ.λπ.) ως ωφελούμενοι/ες θεωρούνται τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια, κατοικούν στις οριζόμενες περιοχές, όπως αυτές προβλέπονται στην απόφαση Συγκρότησης εκάστης ΤΟΜΥ, και τα οποία λαμβάνουν υπηρεσίες / ωφέλεια από τις ΤΟΜΥ».

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις