Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση (α/α 044): «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον»

Μέσω της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις που συμβάλλουν στον Ειδικό Στόχο 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» και στοχεύουν στην ικανοποίηση του Δείκτη Εκροών CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές ». Η Πρόσκληση αφορά σε νέα έργα ή βελτιώσεις : αναπλάσεων χώρων - περιοχών, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται το έργο πρέπει να είναι κοινόχρηστος και ιδιοκτησίας του Δήμου, ενώ δεν είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε προαύλια και δρόμους. Εφόσον έργα εκτείνονται κατά μήκος οδού χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας αυτής ως προς τις κυκλοφοριακές συνθήκες, παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος – ασφαλτικού δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης δεν είναι επιλέξιμες. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις επί περιοχών / χώρων στις οποίες υλοποιήθηκαν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 μέχρι και το ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Λαμβάνοντας υπόψη τον Ειδικό Στόχο και τον Δείκτη Εκροών που ζητείται να ικανοποιηθούν και που αναφέρονται σε αστικές περιοχές, καθώς και τον τύπο εδαφικής διάστασης ως προς τις αστικές περιοχές, η υπόψη Πρόσκληση αφορά στους οικισμούς της Θεσσαλίας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, από τους οποίους εξαιρούνται α) η Λάρισα και το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου – Νέας Ιωνίας, στις οποίες εφαρμόζονται αντίστοιχες δράσεις μέσω των εν εξελίξει Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και β) η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα στις οποίες προγραμματίζεται να εφαρμοσθούν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Για κάθε οικισμό είναι δυνατή η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης). Οι παρεμβάσεις πρέπει να χωροθετούνται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης του εκάστοτε Οικισμού ή, στην περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, εντός των εγκεκριμένων Ορίων του.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις