Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση α/α 010: «Έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου ύδατος»

Η πρόσκληση αφορά σε έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου ύδατος, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Dιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν στη Θεσσαλία. Ως πρώτη προτεραιότητα τίθεται η αντιμετώπιση αναγκών για θέματα εξασφάλισης επάρκειας και ποιότητας ύδατος με παρεμβάσεις στα εξωτερικά υδραγωγεία. Εξ αυτών, ως προτεραιότητα ορίζεται η κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών που παρουσιάζουν πρόβλημα ποιότητας ύδατος με αποδεδειγμένη υπέρβαση των χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων της σχετικής Κ.Υ.Α. και δευτερευόντως η αντιμετώπιση υδρευτικών αναγκών οικισμών που δεν διαθέτουν επάρκεια ποσότητας πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς και παραδοχές της σχετικής νομοθεσίας.

Με αντίστοιχη προτεραιοποίηση αντιμετωπίζονται τα εσωτερικά δίκτυα όταν τα έργα αποδεδειγμένα αφορούν σε θέματα εξασφάλισης ποιότητας πόσιμου ύδατος και επάρκειας σύμφωνα με τις ανάγκες.

Ενδεικτικά έργα είναι αυτά που αφορούν σε αξιοποίηση / συγκέντρωση επιφανειακών ή υπογείων υδάτων (π.χ. υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις, φράγματα κ.α.), έργα εξωτερικού υδραγωγείου (δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί
μεταφοράς ύδατος κ.α.), συμπεριλαμβανομένων και αυτών της επεξεργασίας του ύδατος (π.χ. ταχυδιυλιστήρια, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης ύδατος κ.α.), έργα εσωτερικού υδραγωγείου που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επάρκειας ή ποιότητας ύδατος.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δράσεων θα αφορούν σε κάλυψη υφισταμένων αναγκών των νόμιμων οικισμών στην περιφέρεια.

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (thes_prosklisi_20160218_010.zip) Πρόσκληση209 kB
Λήψη Αρχείου (arxeia_prosklisis010.zip) Αρχεία Πρόσκλησης2024 kB

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις