Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ μέσω εγκατάστασης συστήματος ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συμπληρωματικών παρεμβάσεων - εντοπισμένων υποστηρικτικών εργασιών αναβάθμισης υποδομής/επιδομής έργου (όπου απαιτούνται).

Η Πρόσκληση αφορά στη σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (οικισμοί Κρανέας, Τσαριτσάνης, Νίκαιας, Ν. Αγχιάλου, Συκουρίου, Πατητηρίου και Ζαγοράς).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  17-05-2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 17-07-2017

Η Πρόσκληση αφορά στην κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών Α΄ βάθμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα αυτών που αφορούν σε προσθήκες κτιριακών υποδομών Α΄ και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα αφορά σε έργα που διαθέτουν Νομική Δέσμευση για το κύριο αντικείμενό τους, κατά την υποβολή τους στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης.

Μέσω της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις που συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 4.2.1 «Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό δίκτυο» και στοχεύουν στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1426 «Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)». Στόχος των δράσεων είναι η ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών που αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και η υποστήριξη προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στα τμήματα αυτά. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με έργα αναβάθμισης τμημάτων του οδικού δικτύου, που αφορούν σε κατασκευή έργων βελτίωσης των γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, διαπλατύνσεις, κατασκευή παράπλευρων οδών, κατασκευή ισόπεδων ή και ανισόπεδων κόμβων όπου απαιτείται, σημάνσεις, σηματοδοτήσεις, ηλεκτροφωτισμό, αλλά και με άλλα έργα οδικής ασφάλειας σε τμήματα που λειτουργούν με αναγνωρισμένη επικινδυνότητα κ.α. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Αναλυτικά όλα τα Συννημένα είναι αναρτημένα στο site  www.espa.gr

 Η Πρόσκληση χρηματοδοτεί δράσεις που συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 4.1.1 «Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ» της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7α και στοχεύουν στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1426 «Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)». Οι δράσεις αφορούν στην συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση τμημάτων του βασικού και αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού οδικού συστήματος μεταφορών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο ΔΕΔ-Μ με κατασκευή έργων που αφορούν στη βελτίωση των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, διαπλατύνσεις, κατασκευή παράπλευρων οδών, κατασκευή ισόπεδων – ανισόπεδων κόμβων, έργα ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού κ.α Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση παρεμβάσεων η αναγκαιότητα των οποίων έχει προκύψει από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που αφορούν στην Θεσσαλία, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, και συγκεκριμένα:

•Δράσεις ενημέρωσης κοινού για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ ως προς τη Σύνταξη Μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας και την Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για την περίοδο 2016 – 2023.
•Επικαιροποίηση της μελέτης «Σχέδιο αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας».
•Ανάπτυξη & Υποστήριξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής που αφορούν στην Θεσσαλία.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στο μέρος του καινοτόμου και πρωτοποριακού για τον ελληνικό χώρο Έργου «ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ & ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ» και συγκεκριμένα σε ενέργειες για να καταστούν επισκέψιμοι 4 (τέσσερεις) κηρυγμένοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι (Ε.Ε.Α.Χ.) στην περιοχή των Δήμων Αλμυρού και Αλοννήσου, ώστε να λειτουργήσουν πιλοτικά στη χώρα, σύμφωνα με: Α) την ΚΥΑ «Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων - όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές των Νήσων Σποράδων και στον Δυτικό Παγασητικό, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Β’ αρ. Φύλλου 119/21.01.15) (εφεξής «ΚΥΑ»), Β) το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ & ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013», ως προς το μέρος που αφορά στο ανωτέρω σημείο «Α». Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν σε: 1. Απαραίτητες ενέργειες – μελέτες, έρευνες και εργασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού (εργασίες τεκμηρίωσης (φωτογράφιση, αποτύπωση, βιντεοσκόπηση), καθαρισμούς, σημάνσεις, πόντιση ναυδέτων, δημιουργία διαδρομών πρόσβασης, εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης, εξοπλισμούς εποπτείας ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, υλικό δημοσιότητας κλπ.) που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για τη δημιουργία και λειτουργία των εξής τεσσάρων κηρυγμένων επισκέψιμων, ενάλιων αρχαιολογικών χώρων: α) στο κλασικό ναυάγιο Περιστέρας Αλοννήσου, β) στο βυζαντινό ναυάγιο Κικύνθου Αμαλιάπολης, γ) στο βυζαντινό ναυάγιο ακρωτηρίου Γλάρου Νηών/Σούρπης και δ) στο υστερορωμαϊκό ναυάγιο ακρωτηρίου Τηλέγραφος Νηών Σούρπης. 2. Μελέτες, κατασκευή και προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών για τη δημιουργία και εξοπλισμό των απαιτούμενων φυλακίων στέγασης ελεγκτικού προσωπικού και χώρων υποδοχής -εισόδου- εξόδου σε προεπιλεγμένα και κατάλληλα προστατευμένα χερσαία σημεία απόπλου και κατάπλου στην Αλόννησο και στην περιοχή Αμαλιάπολης-Νηών, ώστε να καταστούν λειτουργικές οι παρεμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ. 3. Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας εγκατάστασης επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων όπως περιγράφονται στο ανωτέρω σημείο «1». 4. Δράσεις δικτύωσης και δημοσιότητας . 5. Δαπάνες Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης έργου. Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει τεκμηριωμένα να εξυπηρετούν τη θέση και λειτουργία των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων της ΚΥΑ («Α» σημείο ανωτέρω) σε επισκέψιμους, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ και τα σχετικά αναφερόμενα στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Δεδομένης της κυριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, το έργο που αφορά η παρούσα εν συνόλω, αφορά σε προστασία και ανάδειξη δημόσιας πολιτιστικής υποδομής, με κανόνες λειτουργίας δημόσιας υποδομής και υποκείμενες σε εγκρίσεις του Υπουργείου, ανεξάρτητα από το εάν υποβληθούν διακριτά επιμέρους προτεινόμενες πράξεις δικαιούχων φορέων.

 

Η Πρόσκληση αφορά σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (PHASING) ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κ Α Λ Ε Ι


 Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επισυνάπτεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της παραπάνω Πρόσκλησης επικαιροποιημένο ως προς την προσθήκη διευκρίνισης αναφορικά με το πεδίο αυτού Ε. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ.  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καλεί
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων
 Δήμοι
Περιφέρειας Θεσσαλίας
 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:
• Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ανάλογους καταστατικούς σκοπούς
• Ιερές Μητροπόλεις
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.):
• Νομικά Πρόσωπα με ανάλογους καταστατικούς σκοπούς που έχουν πιστοποιηθεί ως φορείς παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του Ν.2646/98 (ΦΕΚ 236A΄).
• Φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας , με ανάλογους καταστατικούς σκοπούς
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων
(ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η πρόσκληση αφορά σε «τμηματοποιημένο» οδικό έργο που ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΠ «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» / Άξονας 1 με τίτλο «Δυτική παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας» και ειδικότερα στη Β΄ Φάση αυτού

Η επικαιροποίηση αφορά:

α) στην αύξηση του Π/Υ σε3.600.000 € ΔΔ, σύμφωνα με το Δελτίο διαχωρισμού φάσεων της τμηματοποιημένης πράξης του ΕΣΠΑ 2007-2013/Θεσσαλία: «Παράκαμψη Λάρισας: κατασκευή οδού Καράγιωργα, τεχνικού Τ1 και οδού Αεροδρομίου» κ.α. ΟΠΣ 296050»

β) στην ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων η30/11/2016.

Η επικαιροποίηση αφορά:

α) στην αύξηση του Π/Υ σε6.500.000 € ΔΔ, σύμφωνα με το Δελτίο διαχωρισμού φάσεων της τμηματοποιημένης πράξης του ΕΣΠΑ 2007-2013/Θεσσαλία: "Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας" κ.α. ΟΠΣ 429717»

β) στην ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων η30/11/2016.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων :

  • Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις