Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

H Πράξη που προκηρύσσεται αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η προκηρυσόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τους δυνητικούς δικαιούχους, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για την υποβολή πρότασης Πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η πράξη αφορά την παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2016 - 2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πράξη συμβάλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για την υποβολή πρότασης Πράξης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η πράξη αφορά την παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2016 - 2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πράξη συμβάλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου, και
  • Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΠΟΦΕΚΟ),

που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.Δ. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που συγχρηματοδοτήθηκαν στην περίοδο 2007 – 2013 για λειτουργία ΚΔΗΦ σε Βόλο και Τρίκαλα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση έργων (πράξεων) που αφορουν σε συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 για τη συνέχιση της λειτουργίας τους για ένα έτος.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της Πρόσκλησης με κωδικό αριθμό 011 «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ» που εκδόθηκε στις 18/2/2016, ότι η διαδικασία αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο της Πρόσκλησης βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται δε να έχει ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του Ιουνίου. Δεδομένου του υψηλού προϋπολογισμού των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης, κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να προηγηθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης προτάσεων πρώτου κύκλου, πριν την έναρξη του δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων.

Ως εκ τούτων, προβαίνουμε σε τροποποίηση της Πρόσκλησης 011 ως προς τον δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων, ο οποίος ορίζεται πλέον από 04/07/2016 έως 03/08/2016. Η τροποποιημένη Πρόσκληση αποστέλλεται στους δυνητικούς δικαιούχους της μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να την αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.thessalia-espa.gr .

Σε περίπτωση που oδιαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εξαντληθεί στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου αξιολόγησης και δεν υπάρξει διαθέσιμο υπόλοιπο για τον δεύτερο κύκλο, θα ενημερωθείτε έγκαιρα με νέα ανακοίνωση της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο», η οποία αφορά στη συνέχιση λειτουργίας του υπάρχοντος Συμβουλευτικού Κέντρου του ΚΕΘΙ στη Λάρισα με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες.

Η εν λόγω Δομή λειτουργεί σήμερα έχοντας αποκτήσει ένα επίπεδο τεχνογνωσίας, μέσω και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει.

Η εν λόγω δομή προβλέπεται να λειτουργήσει στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με αντίστοιχους όρους ως προς το προσωπικό της και τη μη μισθολογική δαπάνη, με αυτούς της λειτουργίας της στην περίοδο 2007-2013.

Οδηγός Συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών (.rar)

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», η οποία αφορά στη συνέχιση λειτουργίας του υπάρχοντος Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες.

Η εν λόγω Δομή λειτουργεί σήμερα έχοντας αποκτήσει ένα επίπεδο τεχνογνωσίας, μέσω και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει.

Η εν λόγω δομή προβλέπεται να λειτουργήσει στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με αντίστοιχους όρους ως προς το προσωπικό της και τη μη μισθολογική δαπάνη, με αυτούς της λειτουργίας της στην περίοδο 2007-2013.

Οδηγός Συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών (.rar)

Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την Δράση «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στη Θεσσαλία», η οποία αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των υπαρχουσών Δομών - Ξενώνων Φιλοξενίας των Δήμων Λαρισαίων και Βόλου, με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες.

Οι εν λόγω Δομές λειτουργούν σήμερα έχοντας αποκτήσει ένα επίπεδο τεχνογνωσίας, μέσω και του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτουν.  

Οι εν λόγω δομές προβλέπεται να λειτουργήσουν στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με αντίστοιχους όρους ως προς το προσωπικό τους και τη μη μισθολογική δαπάνη, με αυτούς της λειτουργίας τους στην περίοδο 2007-2013.

Οδηγός Συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών (.rar)

Η Πρόσκληση αφορά σε έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, για προστασία της δημόσιας υγείας ή και αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ρύπανσης σε περιοχές ευαίσθητες οικολογικά. Τα έργα σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορούν σε νόμιμους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού).

Η χρηματοδότηση αφορά κατά προτεραιότητα στα έργα που αφορούν σε προστασία της δημόσιας υγείας (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κολύμβησης), μετά από διαπιστωμένο και καταγεγραμμένο πρόβλημα κινδύνου δημόσιας υγείας ή πρόβλεψη αποτροπής του, λόγω έλλειψης διαχείρισης των αστικών λυμάτων, αντιστοιχιζόμενο με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ακολουθούν σε προτεραιότητα τα έργα που αφορούν σε αντιμετώπιση υποβάθμισης περιβάλλοντος / αποδέκτη σε χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές και ευαίσθητες οικολογικά.

Η προστασία των τουριστικών παραθαλάσσιων, παραποτάμιων ή παραθαλάσσιων περιοχών και περιοχών με αναπτυξιακό χαρακτήρα, από αστικά λύματα, λαμβάνει επόμενη προτεραιότητα.

Στα παραπάνω, χρηματοδοτούνται κύρια και κατά προτεραιότητα τα έργα που αφορούν σε προστασία ζωνών πόσιμου ύδατος σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ωφελούμενος από την εκτέλεση του έργου πληθυσμός, αποτελεί σημαντική παράμετρο της αξιολόγησης των έργων, καθώς και η συνεκτίμηση πιθανής οικολογικής ευαισθησίας του αποδέκτη (περιοχή Natura ή χαρακτηρισμένος ευαίσθητος αποδέκτης).

Στόχος για όλα τα έργα, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, με δευτερεύοντα στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων υποβάθμισης περιβάλλοντος / αποδέκτη ή/και αρνητικών επιπτώσεων στον αναπτυξιακό χαρακτήρα περιοχών.

Τα έργα πρέπει να οδηγούν σε ολοκληρωμένη λύση αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με υφιστάμενες υποδομές. Πρέπει να υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας για το κάθε έργο που προτείνεται, με ανάλυση των δεδομένων και συνθηκών σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν. Επίσης, η εκάστοτε προτεινόμενη λύση – μέγεθος έργου, θα πρέπει να αποτελεί τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά, έναντι του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Η πρόσκληση αφορά σε έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου ύδατος, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Dιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν στη Θεσσαλία. Ως πρώτη προτεραιότητα τίθεται η αντιμετώπιση αναγκών για θέματα εξασφάλισης επάρκειας και ποιότητας ύδατος με παρεμβάσεις στα εξωτερικά υδραγωγεία. Εξ αυτών, ως προτεραιότητα ορίζεται η κάλυψη υδρευτικών αναγκών οικισμών που παρουσιάζουν πρόβλημα ποιότητας ύδατος με αποδεδειγμένη υπέρβαση των χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων της σχετικής Κ.Υ.Α. και δευτερευόντως η αντιμετώπιση υδρευτικών αναγκών οικισμών που δεν διαθέτουν επάρκεια ποσότητας πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς και παραδοχές της σχετικής νομοθεσίας.

Με αντίστοιχη προτεραιοποίηση αντιμετωπίζονται τα εσωτερικά δίκτυα όταν τα έργα αποδεδειγμένα αφορούν σε θέματα εξασφάλισης ποιότητας πόσιμου ύδατος και επάρκειας σύμφωνα με τις ανάγκες.

Ενδεικτικά έργα είναι αυτά που αφορούν σε αξιοποίηση / συγκέντρωση επιφανειακών ή υπογείων υδάτων (π.χ. υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις, φράγματα κ.α.), έργα εξωτερικού υδραγωγείου (δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί
μεταφοράς ύδατος κ.α.), συμπεριλαμβανομένων και αυτών της επεξεργασίας του ύδατος (π.χ. ταχυδιυλιστήρια, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης ύδατος κ.α.), έργα εσωτερικού υδραγωγείου που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επάρκειας ή ποιότητας ύδατος.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δράσεων θα αφορούν σε κάλυψη υφισταμένων αναγκών των νόμιμων οικισμών στην περιφέρεια.

Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2β1.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας» και στοχεύει στην ικανοποίηση του δείκτη αποτελέσματος Τ1409 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)».

Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε:

Α) εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων όλων των βαθμίδων,

Β) εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα περιφερειακών ιατρείων ή ιατρείων αστικού τύπου, ή εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει και σε αναβάθμιση / επέκταση υφισταμένων ή δημιουργία νέων.

Γ) εξοπλισμό ιατροτεχνολογικό ή και ξενοδοχειακό, όπου διαπιστωμένα υπάρχει έλλειψη ή ο υφιστάμενος χρήζει εκσυγχρονισμού.
Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων πρέπει να είναι σε πλήρη συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 4 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» / Θεματικό Στόχο 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων» / Επενδυτική Προτεραιότητα 7b «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013.

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση των παρακάτω:
• Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7, με δειγματοληψίες και αναλύσεις ανά σημείο.
• Ενημέρωση ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» ‘Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο   «Τεχνική  Βοήθεια Υποστήριξης ΕΚΤ»

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις