Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κ.λπ.) εκπόνησε το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 2009-2013», το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα αυτό ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΙΦ προχώρησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός Δικτύου εξήντα μία (61) Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

 

Μέσω της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις που συμβάλλουν στον Ειδικό Στόχο 3.8.1 «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» και στοχεύουν στην ικανοποίηση του Δείκτη Εκροών CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές ». Η Πρόσκληση αφορά σε νέα έργα ή βελτιώσεις : αναπλάσεων χώρων - περιοχών, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται το έργο πρέπει να είναι κοινόχρηστος και ιδιοκτησίας του Δήμου, ενώ δεν είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις σε προαύλια και δρόμους. Εφόσον έργα εκτείνονται κατά μήκος οδού χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας αυτής ως προς τις κυκλοφοριακές συνθήκες, παρεμβάσεις επί του οδοστρώματος – ασφαλτικού δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης δεν είναι επιλέξιμες. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις επί περιοχών / χώρων στις οποίες υλοποιήθηκαν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 μέχρι και το ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Λαμβάνοντας υπόψη τον Ειδικό Στόχο και τον Δείκτη Εκροών που ζητείται να ικανοποιηθούν και που αναφέρονται σε αστικές περιοχές, καθώς και τον τύπο εδαφικής διάστασης ως προς τις αστικές περιοχές, η υπόψη Πρόσκληση αφορά στους οικισμούς της Θεσσαλίας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, από τους οποίους εξαιρούνται α) η Λάρισα και το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου – Νέας Ιωνίας, στις οποίες εφαρμόζονται αντίστοιχες δράσεις μέσω των εν εξελίξει Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και β) η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα στις οποίες προγραμματίζεται να εφαρμοσθούν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Για κάθε οικισμό είναι δυνατή η υποβολή μίας (1) πρότασης (πράξης). Οι παρεμβάσεις πρέπει να χωροθετούνται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης του εκάστοτε Οικισμού ή, στην περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, εντός των εγκεκριμένων Ορίων του.

Αφορά σε δράσεις που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3018/09-10-2017 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», ως εξής:

 Δράση : Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής Αφορά σε έργα: - Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό.

 Δράση : Δράσεις βελτίωσης της κινητικότητας και αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος Αφορά σε έργα:

1. Επισκευή – ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου

2. Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου

3. Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου –Καισαρείας

4. Δημιουργία σύγχρονου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γ. Αβέρωφ (πρώην κινηματογράφος «Νίκη»)

5. Διαμόρφωση Πλατείας Πανεπιστημίου

6. Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου

7. Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας

8. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων

 Δράση : Δράσεις δημιουργίας και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών Αφορά σε έργα:

1. Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας

2. Βελτίωση υποδομής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center)

3. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών και Δομών Απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης

4. Ενιαιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της προσβασιμότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις σε κοινωνικές υποδομές ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας που χρήζουν υπηρεσιών πρόνοιας και συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με στόχο τη θετική επίπτωση στον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Αναλυτικά:

  • Δημιουργία – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό υποδομών για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως τα εξαρτημένα άτομα, τα ΑμεΑ, κ.α.
  •  Δημιουργία κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως η στέγαση και η σίτιση , υποστήριξη κ.α. ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από την φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό, κοινωνικές υποδομές εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα
  •  Εξοπλισμούς για κοινωνικές υποδομές, για βελτίωση της λειτουργίας τους. Για κάθε προτεινόμενη πράξη πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της αναφορικά με τον ωφελούμενο πληθυσμό, καθώς και η δυνατότητα κάλυψης του λειτουργικού κόστους και η βιωσιμότητα της δομής πρόνοιας που αυτή εξυπηρετεί από τον φορέα της. Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση, οι υποδομές που προορίζονται για την στέγαση δομών των οποίων η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο έως και του Γ΄Κ.Π.Σ. με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. , έργα που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. Επίσης, για κάθε προτεινόμενη πράξη θα εξετάζεται η συνάφεια της με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ). Η παρούσα δράση δεν χρηματοδοτεί δημιουργία υποδομών που αφορούν σε :
  • Κέντρα Κοινότητας και παραρτήματα Ρομά
  • Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κοινωνικά Φαρμακεία, καθόσον έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 οι πράξεις που αφορούν στη λειτουργία των δομών αυτών στις 4 πρωτεύουσες Νομών όπως προβλέπονται στην ΠΕΣΚΕ.
  •  Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών
  • ΚΗΦΗ ή ΚΑΠΗ • Δομές στέγασης αστέγων
  • Βρεφονηπιακοί , παιδικοί σταθμοί και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ή και με αναπηρία Αναλόγως του προτεινόμενου έργου, θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και να τηρούνται οι σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές.

Η Πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση εκπόνησης Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή, σε εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ
149/Α/09.08.2016) και εξειδικεύεται στην Υπουργική Απόφαση 11258 (ΦΕΚ 873/16-03-2017).
Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο που θα προσδιορίζει και θα ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Θα εκτιμά τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και θα καθορίζει τομεακές και χωρικές προτεραιότητες προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις.

Η Πρόσκληση αφορά σε έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, για προστασία
της δημόσιας υγείας ή και αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ρύπανσης σε περιοχές ευαίσθητες οικολογικά. Τα έργα σε κάθε
περίπτωση πρέπει να αφορούν σε νόμιμους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού).
Η χρηματοδότηση αφορά κατά προτεραιότητα στα έργα που αφορούν σε προστασία της δημόσιας υγείας
(συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κολύμβησης), μετά από διαπιστωμένο και καταγεγραμμένο πρόβλημα κινδύνου
δημόσιας υγείας ή πρόβλεψη αποτροπής του, λόγω έλλειψης διαχείρισης των αστικών λυμάτων, αντιστοιχιζόμενο με την
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ακολουθούν σε προτεραιότητα τα έργα που αφορούν σε αντιμετώπιση
υποβάθμισης περιβάλλοντος / αποδέκτη σε χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές και ευαίσθητες οικολογικά.
Η προστασία των τουριστικών παραθαλάσσιων, παραποτάμιων ή παραθαλάσσιων περιοχών και περιοχών με
αναπτυξιακό χαρακτήρα, από αστικά λύματα, λαμβάνει επόμενη προτεραιότητα.

Εκδόθηκε η Πρόσκληση με κωδικό 038 για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής σχολικών μονάδων».

Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής των σχολικών μονάδων Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά την διδακτική πράξη.

Εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων: Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στη Θεσσαλία»

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως :
Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων :
• Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων και ΧΥΤΥ
• Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων

• Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Η πρόσκληση αφορά πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο παρέμβασης 18 και θα καλυφθούν χρηματοδοτικά από πόρους εκχωρημένους στην ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Υ.Α.3848/2015 (ΦΕΚΒ’805/6-5-2015) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 10383/2016 (ΦΕΚ Β’ 2891/2016) και ισχύει.

Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τη Δράση «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» με Προϋπολογισμό 4.400.000 €, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους, που απευθύνεται στους Δήμους της Θεσσαλίας και αφορά σε έργα επέκτασης και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εξυπηρετούν τους στόχους:

  • Μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων
  • Εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ.) που αναμένεται να συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική. Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 7η/08/2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής) έως την 18η/09/2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής).

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των «εκχωρημένων» πόρων του Π.Α.Α. 2014-2020 στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε συμφωνία με τις εγκρίσεις που έχουν ληφθεί για τη Δράση 4.3.4 του Π.Α.Α. και τους κανόνες διαχείρισής του.

Eνημερώνουμε ότι έληξε η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση με κωδ. 009 και τίτλο «Επέκταση, Αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων υγείας» του λόγω εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης από τις πράξεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο αυτής.  

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Την με α.π. 552/10-02-2017 και κωδικό 028 Πρόσκληση ως προς τα εξής:

1. Tην ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων, η οποία παρατείνεται έως τις

31/07/17 και

2. Την αντικατάσταση από τα συνημμένα της Πρόσκλησης, του Παραρτήματος ΙV: Ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση για έργα Πολιτισμού που ενέχουν Κρατική Ενίσχυση, με το επισυναπτόμενο της παρούσας.

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2017-2018» με στόχο την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία για το έτος 2017-2018 σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).

Η δράση αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2017 - 2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η δράση συμβάλει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων από οικογένειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της φτώχειας, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του.

Η προκηρυσόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τους δυνητικούς δικαιούχους, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας»

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση για το Δήμο Λάρισας, δομών για την παροχή υπηρεσιών προς το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρουν οι εν λόγω Δομές.  Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν πρόταση η οποία να περιλαμβάνει μία, ή και δύο από τις δομές, που ειδικότερα αφορούν :
Α. Κοινωνικό Παντοπωλείο
Β. Κοινωνικό Φαρμακείο

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις