Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η Πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορά στη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 10-02-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-06-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 083 ): «Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Βορείων Σποράδων / Ο.Χ.Ε. Νήσων Βορείων Σποράδων»

Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών των Βορείων Σποράδων προκειμένου να συμβάλλουν περαιτέρω  στην τουριστική ανάπτυξη τους. Εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που προβλέπεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  13.01.20

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 28.02.20

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 084 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση της ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων, η οποία πλέον είναι η 29/06/2020 14:00:00.

 

____________________________________________________________________________________________

 

Πρόσκληση 084:«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας.»

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 082: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης Πετρελαίου με συστήματα Φυσικού Αερίου σε κατοικίες»

Η δράση αφορά ενίσχυση κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας με υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου. Ειδικότερα αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης 080 που αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 1-6-2020.

______________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 080: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΔ-Μ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η πρόσκληση χρηματοδοτεί πράξεις που συμβάλλουν στη συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση των λιμένων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Θεσσαλίας, ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού συστήματος μεταφορών.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και εγκαταστάσεις ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας. Ενδεικτικά αφορά σε έργα ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, μόλοι κ.α.), ενίσχυσης δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων, βελτίωσης επίγειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, χώρων στάθμευσης, δημιουργίας/επέκτασης δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών, έργα πυρασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού και σημάνσεων, περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εξοπλισμού και συστημάτων λειτουργίας κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και σχεδιασμό του εκάστοτε λιμένα.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  02/12/2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30/04/2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 081: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία»

Η Δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  16/12/2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 21/02/2020

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 074 και τίτλο «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» με βασικές αλλαγές α) την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως την 29η-05-2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και β) την κατάργηση της υποχρέωσης λήψης βεβαίωσης από τον φορέα σχεδιασμού του οικείου ΠΕΣΔΑ ότι η πράξη (όπως υποβάλλεται προς χρηματοδότηση) περιλαμβάνεται σε πρώτη (Α') χρηματοδοτική προτεραιότητα και συμφωνεί με τις προβλέψεις και τους στόχους του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ (σύμφωνα με την ΠΥΣ 49/2015) με την επισήμανση ότι ο δικαιούχος υποχρεούται με την πρόταση του να υποβάλλει στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι αυτή περιλαμβάνεται στην Α' χρηματοδοτική Προτεραιότητα του ΠΕΣΔΑ.

_____________________________________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. »
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

1η τροποποίηση πρόσκλησης ως προς τον προϋπολογισμό

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέσω της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις που συμβάλλουν στον ειδικό στόχο 4.2.1 «Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό δίκτυο» και στοχεύουν στην ικανοποίηση του Δείκτη Αποτελέσματος Τ1426 «Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)».

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις