Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση ΠΕΡ-04: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων»

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων» και συγκεκριμένα:

  • Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων και ΧΥΤΥ
  • Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων
  • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Οι εν λόγω πράξεις θα καλυφθούν χρηματοδοτικά από πόρους εκχωρημένους στην ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-01-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-04-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η δράση αφορά στην προμήθεια πλωτού μέσου (ασθενοφόρο σκάφος) που θα ενταχθεί στο στόλο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) κατάλληλου για διακομιδές ασθενών και τραυματιών και εξοπλισμένου με υποδομή υγειονομικής περίθαλψης, στελεχωμένου πέραν του πληρώματος (στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και με νοσηλευτικό προσωπικό με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Το σκάφος δύναται να εξυπηρετεί αφενός περιστατικά βαρέως πασχόντων ασθενών και αφετέρου να ασκεί επιτήρηση των θαλασσίων οδών με σκοπό την παροχή βοήθειας όπου αυτή απαιτείται. Με την ένταξη του σκάφους αυτού στον στόλο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Σώματος σε επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών ή τραυματιών στο πλαίσιο αναγκών του ΕΚΑΒ, στο νησιωτικό και θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και οι επιχειρησιακές δυνατότητες σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο νησιωτικό και θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 102: «Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές»

Η Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων, όπως γέφυρες ξηρών ανοιγμάτων για την αποκατάσταση δρομολογίων στο πλαίσιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών από  μονάδες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλία, καθώς και συστήματα παρακολούθησης και ειδοποίησης ή άλλο απαιτούμενο εξοπλισμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-01-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-06-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 101):«Ενίσχυση των Νοσοκομείων της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19»

Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της επιδημίας COVID - 19.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 099): Δαπάνες λειτουργίας παιδικών βιβλιοθηκών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Καρδίτσας

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 098): «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην περιφέρεια Θεσσαλίας»

Η προκηρυσσόμενη δράση αφορά τη χρηματοδότηση έως 3 έτη και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30/11/2023, των δικαιούχων οι οποίοι λειτουργούν μία ή περισσότερες δομές ΣΥΔ για την υλοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών/δράσεων:
α) την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ (εφεξής «ΚΥΑ»). Αυτές περιλαμβάνουν:
• υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, παράλληλα,
• υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία,
β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ, κ.α. καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

3η Τροποποίηση της  Πρόσκλησης  096 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο « Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Η Τροποποίηση αφορά στην διόρθωση του ποσοστού απλοποιημένου κόστους επί των άμεσων δαπανών προσωπικού για τη δράση Β από 20% σε 15% σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος  1β του Καν 1303/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Καν 1046/2018

_____________________________________________________________________________________

Η Τροποποίηση αφορά στην διόρθωση του ποσοστού απλοποιημένου κόστους επί των άμεσων δαπανών προσωπικού για τη δράση Β από 20% σε 15% σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος  1β του Καν 1303/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Καν 1046/2018.

2η Τροποποίηση της  Πρόσκλησης  096 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Η Τροποποίηση αφορά σε παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων ως την 30/11/2020

____________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της  πρόσκλησης  096 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας ως δικαιούχου στον συντονισμό και στην διοίκηση των έργων είτε μέσω Τεχνικής Βοήθειας είτε μέσω διακριτού υποέργου.

_________________________________________________________________________________________

Πρόσκληση (Κωδικός 096): «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Η Πρόσκληση αφορά στη διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 μέσω της :
1. Ενίσχυσης Δομών Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ένταξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2 η οποία αφορά στην ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την ετοιμότητα στην επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19
2.Ανάπτυξη Δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) στη Θεσσαλία, με την παροχή επί τόπου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ομάδα επαγγελματιών υγείας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  27-07-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-09-2020

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 095):«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (ΑΜΕΑ)»

Η Πρόσκληση αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2020 - 2021, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 094):«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»

Η Πρόσκληση αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2020 - 2021, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  21-07-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-08-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κ.α. 093 και τίτλο «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως την 30η-10-2020.

__________________________________________________________

Πρόσκληση (Κωδικός 093 ): «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), των απαραίτητων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα συλλογής και μεταφοράς), καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την κατασκευή των μονάδων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-06-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 04-09-2020

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης 091 με τίτλο  «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Η Τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ως 30/10/2020.

_______________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 091 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ».

____________________________________________________________________________________________

Πρόσκληση (Κωδικός 091): «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Η δράση αφορά στην κατασκευή ηχοπετασμάτων συνολικού μήκους 9,5 χιλιομέτρων σε τμήματα των γραμμών του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας και στα οποία σήμερα δεν υπάρχει περίφραξη. Το μήκος του σιδηροδρομικού διαδρόμου περιοχής εργασιών είναι 5,0 χιλιόμετρα. Η δράση στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των κατοίκων καθώς επίσης και στην μείωση της όχλησης λόγω του θορύβου από τις συχνές διελεύσεις των συρμών. Ο
σιδηροδρομικός ΠΑΘΕ ανήκει στο κύριο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 11-05-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-08-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 089): «Παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού – Τουρισμού Θεσσαλίας»

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε μνημεία πολιτισμού που βρίσκονται στις περιοχές που ανήκουν είτε στην κεντρική διαδρομή της  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία είτε σε περιοχές «δορυφόρους» αυτής όπως περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της υπόψη ΟΧΕ, αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-05-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-07-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή
Ημερομηνία Λήξης: 2020-08-31

Πρόσκληση (Κωδικός 090: «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές υπηρεσίες υγείας.»

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της επιδημίας COVID - 19.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 04-05-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-08-2020

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις