Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2β1.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας» και στοχεύει στην ικανοποίηση του δείκτη αποτελέσματος Τ1409 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)».

Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε:

Α) εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων όλων των βαθμίδων,

Β) εκσυγχρονισμό κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα περιφερειακών ιατρείων ή ιατρείων αστικού τύπου, ή εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει και σε αναβάθμιση / επέκταση υφισταμένων ή δημιουργία νέων.

Γ) εξοπλισμό ιατροτεχνολογικό ή και ξενοδοχειακό, όπου διαπιστωμένα υπάρχει έλλειψη ή ο υφιστάμενος χρήζει εκσυγχρονισμού.
Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων πρέπει να είναι σε πλήρη συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 4 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» / Θεματικό Στόχο 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων» / Επενδυτική Προτεραιότητα 7b «Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013.

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση των παρακάτω:
• Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7, με δειγματοληψίες και αναλύσεις ανά σημείο.
• Ενημέρωση ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» ‘Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο   «Τεχνική  Βοήθεια Υποστήριξης ΕΚΤ»

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» ‘Άξονας Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο   «Τεχνική  Βοήθεια Υποστήριξης ΕΤΠΑ»

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία», Άξονας προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση Υποδομών για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη», ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο «Αναβάθμιση Οδικών Τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών(ΔΕΔ-Μ)»

Η Πρόσκληση με α/α 003, αφορά στη χρηματοδότηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η Πρόσκληση με α/α 002, αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας» με στόχο την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία, για το έτος 2015-2016, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).

Η Πρόσκληση με α/α 001, αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό» με στόχο την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2015-2016, σε Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις