Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 112: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ»

Αφορά σε δράσεις που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3018/09-10-2017 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2649/12-08-2020 Απόφαση έγκρισης της 1ης Επικαιροποίησης αυτής

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  06/09/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/2021 17:00:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η πρόσκληση στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», μέσω της χρηματοδότησης του κόστους λειτουργίας δύο (2) Κοινωνικών Σημείων Πρόσβασης (Hotspots) σε δύο θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου. Τα δύο σημεία πρόσβασης για τα οποία προβλέπεται η χρηματοδότηση είναι τα εξής: Α. Σημείο πρόσβασης (HotSpot) Νεάπολης και Β. Σημείο πρόσβασης (Hotspot) Ξηροκάμπου.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2021-2022 (ΑΜΕΑ)»  με στόχο την παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων),θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία για το έτος 2021-2022 σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-08-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-08-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2021-2022» με στόχο την διάθεση προς ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), με οικογενειακό εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας (ανέργους και εργαζόμενους) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2021-2022 σε Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-08-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-08-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-08-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-08-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης α.π. 3470/07-10-2020 περί υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΝΑΣΑ . Κύριες αλλαγές αφορούν στο διάστημα υποβολής Αιτημάτων Πληρωμής που παρατάθηκε και στα Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε αυτό.

___________________________________________________

1 η Τροποποίηση της Πρόσκλησης α.π. 3470/07-10-2020 περί υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

___________________________________________________

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για προετοιμασία έργων Περιόδου 2021-2027

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται πράξεις για την υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων για την ωρίμανση πράξεων που εμπίπτουν στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 7α και 7β του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Θεσσαλίας, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η πρόσκληση στοχεύει στην εργασιακή προετοιμασία ανέργων της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», μέσω της δημιουργίας δομών στήριξης της απασχολησιμότητας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  25/01/2021 08:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/03/2021 14:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Χρηματοδοτούνται προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιλέξιμα προς χρηματοδοτική ενίσχυση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια (πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται χωροθετημένα και σε λειτουργία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδιοκτησίας δικαιούχου φορέα που καλεί η Πρόσκληση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  25-01-2021 08:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 01-03-2021 17:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 105:Εξοπλισμός μαθητών της Θεσσαλίας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, με φορητό Ηλεκτρονικό εξοπλισμό/συστήματα για εκπαίδευση σε ψηφιακό περιβάλλον στην περίοδο covid-19, "Μαθητής στο σπίτι"

Η Δράση "Μαθητής στο σπίτι", σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ.Θ και ειδικότερα στο πλαίσιο του Άξονα 2.α - συγχρηματοδότησης Ε.Κ.Τ. - / Θεματικού Στόχου 9 / Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii, καθώς έχει συνάφεια με το περιεχόμενό τους και συμβάλει στον ειδικό στόχο 2α.5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες». Συνάδει δε, με το πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Ε. για δράσεις Ε.Κ.Τ. – μέτρων υποστήριξης αντιμετώπισης πανδημίας covid-19, με επικέντρωση στους νέους, ψηφιακό περιβάλλον και υποστήριξη εκπαίδευσης.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση ΠΕΡ-04: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων»

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τη δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων» και συγκεκριμένα:

  • Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων και ΧΥΤΥ
  • Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων
  • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Οι εν λόγω πράξεις θα καλυφθούν χρηματοδοτικά από πόρους εκχωρημένους στην ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-01-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-04-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η δράση αφορά στην προμήθεια πλωτού μέσου (ασθενοφόρο σκάφος) που θα ενταχθεί στο στόλο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) κατάλληλου για διακομιδές ασθενών και τραυματιών και εξοπλισμένου με υποδομή υγειονομικής περίθαλψης, στελεχωμένου πέραν του πληρώματος (στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και με νοσηλευτικό προσωπικό με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Το σκάφος δύναται να εξυπηρετεί αφενός περιστατικά βαρέως πασχόντων ασθενών και αφετέρου να ασκεί επιτήρηση των θαλασσίων οδών με σκοπό την παροχή βοήθειας όπου αυτή απαιτείται. Με την ένταξη του σκάφους αυτού στον στόλο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Σώματος σε επιχειρήσεις διακομιδής ασθενών ή τραυματιών στο πλαίσιο αναγκών του ΕΚΑΒ, στο νησιωτικό και θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και οι επιχειρησιακές δυνατότητες σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο νησιωτικό και θαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 102: «Ενίσχυση φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές»

Η Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων, όπως γέφυρες ξηρών ανοιγμάτων για την αποκατάσταση δρομολογίων στο πλαίσιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών από  μονάδες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλία, καθώς και συστήματα παρακολούθησης και ειδοποίησης ή άλλο απαιτούμενο εξοπλισμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-01-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-06-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 101):«Ενίσχυση των Νοσοκομείων της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19»

Η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της επιδημίας COVID - 19.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις