Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει για την επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020 : «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η τροποποίηση της πρόσκλησης  με κωδικό 115 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  και  τίτλο «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας».


Πρόσκληση 115: «Αναβάθμιση, συμπλήρωση και επέκταση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας για την εξυπηρέτηση τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Αφορά στην χρηματοδότηση «ερευνητικών υποδομών» των δημόσιων «οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων» (όπως ορίζονται στον κανονισμό ΕΚ 651/2014) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με στοχευμένο έργο στις Προτεραιότητες της εγκεκριμένης RIS Θεσσαλίας και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της, που θα συνδέεται άμεσα με την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την εφαρμοσμένη Ε & Α και σε συσχέτιση με τις ανάγκες και δυνατότητες των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15/12/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/01/2022 14:00:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η τροποποίηση της  πρόσκλησης με κωδικό 114 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο « Δράσεις Προστασίας και Ανάδειξης περιοχών NATURA», που αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/03/2022.


Πρόσκληση 114: «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA»

Αφορά σε δράσεις αποκλειστικά στις περιοχές Natura που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα α) Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και β) Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή φυσικά αίτια και περιλαμβάνονται εντός των περιοχών Natura.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  15/12/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/01/2022 14:00:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (113 ): «Δομή υποστήριξης της δικτύωσης, συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων – ΒΑΑ Καρδίτσας»

Η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία μιας υποστηρικτικής δομής η οποία θα λειτουργεί ως Κέντρο συμβουλευτικής, δικτύωσης και υποστήριξης της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο "ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ", στην οποία περιλαμβάνεται ως δράση.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  22-11-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-01-2022

 

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 112 - "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ"

η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης 112που αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 02/05/2022.


3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 112 - "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ"

η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης 112, που αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/3/2022.


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 112 - "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ"

η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης 112, η οποία αφορά στην αναγκαιότητα προσθήκης του Δείκτη εκροών 09003 στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε.


1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 112 -  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ»

1η τροποποίηση της πρόσκλησης 112, η οποία αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 28/2/2022.


Πρόσκληση 112: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΕΤΠΑ»

Αφορά σε δράσεις που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 3018/09-10-2017 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2649/12-08-2020 Απόφαση έγκρισης της 1ης Επικαιροποίησης αυτής

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  06/09/2021 08:00:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/2021 17:00:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η πρόσκληση στοχεύει στην βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», μέσω της χρηματοδότησης του κόστους λειτουργίας δύο (2) Κοινωνικών Σημείων Πρόσβασης (Hotspots) σε δύο θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου. Τα δύο σημεία πρόσβασης για τα οποία προβλέπεται η χρηματοδότηση είναι τα εξής: Α. Σημείο πρόσβασης (HotSpot) Νεάπολης και Β. Σημείο πρόσβασης (Hotspot) Ξηροκάμπου.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2021-2022 (ΑΜΕΑ)»  με στόχο την παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων),θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία για το έτος 2021-2022 σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-08-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-08-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2021-2022» με στόχο την διάθεση προς ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), με οικογενειακό εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας (ανέργους και εργαζόμενους) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2021-2022 σε Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-08-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-08-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-08-2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-08-2021

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης α.π. 3470/07-10-2020 περί υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΝΑΣΑ . Κύριες αλλαγές αφορούν στο διάστημα υποβολής Αιτημάτων Πληρωμής που παρατάθηκε και στα Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε αυτό.

___________________________________________________

1 η Τροποποίηση της Πρόσκλησης α.π. 3470/07-10-2020 περί υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

___________________________________________________

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Μελέτες ωρίμανσης οδικών έργων για προετοιμασία έργων Περιόδου 2021-2027

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται πράξεις για την υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων για την ωρίμανση πράξεων που εμπίπτουν στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 7α και 7β του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Θεσσαλίας, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η πρόσκληση στοχεύει στην εργασιακή προετοιμασία ανέργων της περιοχής παρέμβασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)», μέσω της δημιουργίας δομών στήριξης της απασχολησιμότητας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  25/01/2021 08:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/03/2021 14:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Χρηματοδοτούνται προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιλέξιμα προς χρηματοδοτική ενίσχυση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια (πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται χωροθετημένα και σε λειτουργία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδιοκτησίας δικαιούχου φορέα που καλεί η Πρόσκληση, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  25-01-2021 08:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 01-03-2021 17:00

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση 105:Εξοπλισμός μαθητών της Θεσσαλίας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, με φορητό Ηλεκτρονικό εξοπλισμό/συστήματα για εκπαίδευση σε ψηφιακό περιβάλλον στην περίοδο covid-19, "Μαθητής στο σπίτι"

Η Δράση "Μαθητής στο σπίτι", σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ.Θ και ειδικότερα στο πλαίσιο του Άξονα 2.α - συγχρηματοδότησης Ε.Κ.Τ. - / Θεματικού Στόχου 9 / Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii, καθώς έχει συνάφεια με το περιεχόμενό τους και συμβάλει στον ειδικό στόχο 2α.5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες». Συνάδει δε, με το πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Ε. για δράσεις Ε.Κ.Τ. – μέτρων υποστήριξης αντιμετώπισης πανδημίας covid-19, με επικέντρωση στους νέους, ψηφιακό περιβάλλον και υποστήριξη εκπαίδευσης.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις