Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18-12-2014.

  1. Η Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 -
  2. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014–2020 -
  3. Σύνοψη για τους πολίτες -
  4. Παράρτημα Ι - Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας Θεσσαλίας -
  5. Συνέργειες και συμπληρωματικότητα ΕΠΑνΕΚ με ΠΕΠ -
  6. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Μη τεχνική περίληψη -
  7. ΚΥΑ Έγκρισης ΣΜΠΕ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 -
Το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας α-α 5 με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» και α-α 6 με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ». Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις